Bowling stats

Most Wickets
# Player Mat Inns Overs Runs Wkts Econ Avg SR Hat-trick 4w 5w
# Player Mat Inns Overs Runs Wkts Econ Avg SR Hat-trick 4w 5w
1
Mrunal Patel
(Vijayta)
7 7 27.3 142 14 5.16 10.14 11.8 0 0 0
2
Sevan Fernando
(Santa Barbara)
5 4 14.0 76 11 5.43 6.91 7.6 0 1 1
3
Christopher Lane
(Caribbean)
8 6 20.2 112 11 5.51 10.18 11.1 0 1 0
4
Siddarth Matani
(Caribbean)
5 4 13.0 55 10 4.23 5.50 7.8 0 1 0
5
Manoj Arora
(University)
5 5 20.0 97 10 4.85 9.70 12.0 0 0 0
6
Gayan Fernando
(Santa Barbara)
7 7 24.2 138 10 5.67 13.80 14.6 0 0 1
7
rudolph hinds
(Caribbean)
6 6 20.0 95 9 4.75 10.56 13.3 0 1 0
8
Mevan Fernando
(Century)
6 6 19.2 99 9 5.12 11.00 12.9 0 0 0
9
Janak Patel
(Inland Empire2)
4 3 10.4 55 9 5.16 6.11 7.1 0 0 1
10
Aman Lobana
(Vijayta)
6 6 22.2 128 9 5.73 14.22 14.9 0 1 0
11 6 6 22.0 149 9 6.77 16.56 14.7 0 0 0
12 5 5 16.0 118 9 7.38 13.11 10.7 0 1 0
13
Jay Jeble
(Vijayta)
7 7 24.0 183 9 7.62 20.33 16.0 0 0 0
14
Ajay Sharma
(San Diego2)
4 4 15.0 93 8 6.20 11.62 11.2 0 0 0
15
Umang Parikh
(Caribbean)
7 7 24.3 167 8 6.82 20.88 18.4 0 0 0
16
Nadir Malik
(Cosmos)
7 7 27.0 188 8 6.96 23.50 20.2 0 0 0
17 5 5 18.1 97 7 5.34 13.86 15.6 0 0 0
18
Tezwayne Creary
(Caribbean)
3 3 9.3 53 7 5.58 7.57 8.1 0 0 0
19
Pukar Patel
(Inland Empire2)
4 4 16.0 103 7 6.44 14.71 13.7 0 0 0
20
Nadun Kariyawasam
(Santa Barbara)
7 6 20.0 149 7 7.45 21.29 17.1 0 0 0
21 6 6 22.0 181 7 8.23 25.86 18.9 0 1 0
22 3 2 8.0 37 6 4.62 6.17 8.0 0 1 0
23 5 5 19.0 103 6 5.42 17.17 19.0 0 0 0
24
Jatin Aneja
(San Diego2)
4 4 10.3 59 6 5.62 9.83 10.5 0 0 0
25 4 4 8.0 50 6 6.25 8.33 8.0 0 0 0
26 5 5 16.0 117 6 7.31 19.50 16.0 0 0 0
27
Nicholas Thomas
(Caribbean)
7 6 17.0 131 6 7.71 21.83 17.0 0 0 0
28
Navjot Lobana
(University)
3 3 6.0 29 5 4.83 5.80 7.2 0 0 0
29 5 5 20.0 102 5 5.10 20.40 24.0 0 0 0
30 3 3 10.0 53 5 5.30 10.60 12.0 0 0 0
31
Srinivas Raghavan
(San Diego2)
3 3 12.0 68 5 5.67 13.60 14.4 0 0 0
32 6 6 18.0 105 5 5.83 21.00 21.6 0 0 0
33
Sidhant Mohanty
(San Diego2)
6 6 15.0 91 5 6.07 18.20 18.0 0 0 0
34
Raj Saha
(University)
5 5 16.1 99 5 6.12 19.80 19.4 0 0 0
35 7 7 24.0 153 5 6.38 30.60 28.8 0 0 0
36
Andrew Daluwatte
(University)
3 3 8.2 55 5 6.60 11.00 10.0 0 0 0
37
Priyank Patel
(Inland Empire2)
5 5 14.0 94 5 6.71 18.80 16.8 0 0 0
38
Jaideep Reddy
(San Diego2)
6 6 17.2 117 5 6.75 23.40 20.8 0 0 0
39
Babar Hashim
(United)
5 5 16.0 120 5 7.50 24.00 19.2 0 0 0
40 5 5 10.1 83 5 8.16 16.60 12.2 0 0 0
41
Jafar Naqvi
(Cosmos)
7 7 22.0 185 5 8.41 37.00 26.4 0 0 0
42 5 4 11.3 105 5 9.13 21.00 13.8 0 0 0
43 5 5 15.0 65 4 4.33 16.25 22.5 0 0 0
44
Smitesh Modak
(San Diego2)
5 5 17.0 86 4 5.06 21.50 25.5 0 0 0
45
Karan Viradiya
(Inland Empire2)
3 3 10.0 52 4 5.20 13.00 15.0 0 0 0
46
Ravi Timbawala
(Vijayta)
7 4 14.0 73 4 5.21 18.25 21.0 0 0 0
47 5 5 20.0 107 4 5.35 26.75 30.0 0 0 0
48
Asad Khan
(Caribbean)
7 7 22.0 127 4 5.77 31.75 33.0 0 0 0
49
Udhara Warna
(Century)
6 5 14.0 88 4 6.29 22.00 21.0 0 0 0
50
Shailesh Calib
(University)
5 5 17.0 107 4 6.29 26.75 25.5 0 0 0
51
Harminder Singh
(University)
4 4 9.0 60 4 6.67 15.00 13.5 0 0 0
52 4 4 16.0 111 4 6.94 27.75 24.0 0 0 0
53 4 4 11.0 77 4 7.00 19.25 16.5 0 0 0
54
Peter Vittachi
(Santa Barbara)
4 4 13.2 101 4 7.57 25.25 20.0 0 0 0
55
Sahaj Patel
(Hollywood1)
5 4 13.0 99 4 7.62 24.75 19.5 0 0 0
56
Anant Kulkarni
(University)
5 5 15.0 115 4 7.67 28.75 22.5 0 0 0
57 6 4 10.0 81 4 8.10 20.25 15.0 0 0 0
58
Harindu Wijesekera
(Santa Barbara)
5 5 14.0 115 4 8.21 28.75 21.0 0 0 0
59 5 3 5.0 44 4 8.80 11.00 7.5 0 0 0
60 4 1 3.0 5 3 1.67 1.67 6.0 0 0 0
61
Denver Rozairo
(Santa Barbara)
3 3 8.0 30 3 3.75 10.00 16.0 0 0 0
62
Timil Patel
(Vijayta)
1 1 4.0 17 3 4.25 5.67 8.0 0 0 0
63
Adrian Laity
(Santa Barbara)
2 1 4.0 20 3 5.00 6.67 8.0 0 0 0
64 5 2 7.0 40 3 5.71 13.33 14.0 0 0 0
65
Nishant Patel
(Hollywood1)
2 2 6.0 35 3 5.83 11.67 12.0 0 0 0
66
Piyush Agram
(Hollywood1)
2 2 7.0 42 3 6.00 14.00 14.0 0 0 0
67
Gunjan Patel
(Vijayta)
4 4 13.3 81 3 6.00 27.00 27.0 0 0 0
68 4 4 13.0 78 3 6.00 26.00 26.0 0 0 0
69
Atiq Rehman
(United)
4 4 14.0 85 3 6.07 28.33 28.0 0 0 0
70 4 4 12.0 79 3 6.58 26.33 24.0 0 0 0
71
Yaser Mir
(Csuf)
2 2 8.0 53 3 6.62 17.67 16.0 0 0 0
72
Dinusha Heenkenda
(Santa Barbara)
7 2 5.0 34 3 6.80 11.33 10.0 0 0 0
73
Sajith Fernando
(Santa Barbara)
3 3 11.0 77 3 7.00 25.67 22.0 0 0 0
74
Pushpak Gandhi
(Inland Empire2)
4 2 4.0 29 3 7.25 9.67 8.0 0 0 0
75
Ayan Desai
(Hollywood1)
3 3 11.0 81 3 7.36 27.00 22.0 0 0 0
76 5 5 14.0 120 3 8.57 40.00 28.0 0 0 0
77 7 7 19.0 163 3 8.58 54.33 38.0 0 0 0
78 2 1 4.0 20 2 5.00 10.00 12.0 0 0 0
79 2 2 8.0 44 2 5.50 22.00 24.0 0 0 0
80 3 2 7.0 44 2 6.29 22.00 21.0 0 0 0
81 4 2 6.0 41 2 6.83 20.50 18.0 0 0 0
82
Kinnar Desai
(Inland Empire2)
1 1 3.3 24 2 6.86 12.00 10.5 0 0 0
83
Shashank Gandhi
(Hollywood1)
4 3 9.0 63 2 7.00 31.50 27.0 0 0 0
84
Abhishek Vyas
(Vijayta)
4 3 8.0 61 2 7.62 30.50 24.0 0 0 0
85 4 4 7.0 55 2 7.86 27.50 21.0 0 0 0
86
Vijay Trisal
(Vijayta)
6 4 4.1 39 2 9.36 19.50 12.5 0 0 0
87
Cinesh Fernando
(Santa Barbara)
5 4 9.0 90 2 10.00 45.00 27.0 0 0 0
88
Ritesh Patel
(Inland Empire2)
5 4 10.3 105 2 10.00 52.50 31.5 0 0 0
89
Arun Tholudur
(Hollywood1)
2 1 4.0 14 1 3.50 14.00 24.0 0 0 0
90
Ajay Garyali
(Inland Empire2)
2 2 8.0 32 1 4.00 32.00 48.0 0 0 0
91 1 1 2.0 9 1 4.50 9.00 12.0 0 0 0
92
Ali Shafi
(United)
2 1 4.0 21 1 5.25 21.00 24.0 0 0 0
93 4 4 10.0 53 1 5.30 53.00 60.0 0 0 0
94 1 1 3.0 16 1 5.33 16.00 18.0 0 0 0
95
Vamsee Rayaprolu
(San Diego2)
1 1 2.0 11 1 5.50 11.00 12.0 0 0 0
96
Pranav Ganesan
(San Diego2)
1 1 2.0 11 1 5.50 11.00 12.0 0 0 0
97
Jatin Aneja
(San Diego2)
2 2 3.2 19 1 5.70 19.00 20.0 0 0 0
98 1 1 4.0 23 1 5.75 23.00 24.0 0 0 0
99
Rudrik Suthar
(Inland Empire2)
3 3 7.0 42 1 6.00 42.00 42.0 0 0 0
100
Sandeep Tawakley
(University)
5 1 4.0 26 1 6.50 26.00 24.0 0 0 0
101
Muhammad Ali
(United)
1 1 3.0 20 1 6.67 20.00 18.0 0 0 0
102
Sahil Patel
(Hollywood1)
3 3 9.0 63 1 7.00 63.00 54.0 0 0 0
103
Sehaj Singh
(University)
1 1 2.0 14 1 7.00 14.00 12.0 0 0 0
104 4 2 6.0 43 1 7.17 43.00 36.0 0 0 0
105
Nisarg Patel
(Vijayta)
2 1 4.0 29 1 7.25 29.00 24.0 0 0 0
106
Ashwani Muir
(United)
3 3 7.0 53 1 7.57 53.00 42.0 0 0 0
107 3 2 5.1 40 1 7.74 40.00 31.0 0 0 0
108
Suraine Dodwell
(Santa Barbara)
2 2 5.0 39 1 7.80 39.00 30.0 0 0 0
109
Arjun Patel
(Hollywood1)
1 1 3.0 25 1 8.33 25.00 18.0 0 0 0
110
Suraj Ravindran
(Hollywood1)
1 1 2.0 20 1 10.00 20.00 12.0 0 0 0
111
Vivek Malkan
(Hollywood1)
3 2 3.0 31 1 10.33 31.00 18.0 0 0 0
112
Nikhil Iyer
(Hollywood1)
1 1 3.0 33 1 11.00 33.00 18.0 0 0 0
113
Shakeel Usmani
(Hollywood1)
1 1 2.0 32 1 16.00 32.00 12.0 0 0 0
114 3 2 3.0 11 0 3.67 0 0.0 0 0 0
115
Hollywood1 CC
(Hollywood1)
2 1 3.0 12 0 4.00 0 0.0 0 0 0
116
Janak Patel
(Inland Empire2)
1 1 3.0 13 0 4.33 0 0.0 0 0 0
117
Sahaj Patel
(Hollywood1)
1 1 2.0 11 0 5.50 0 0.0 0 0 0
118
San Diego2
(San Diego2)
1 1 2.0 11 0 5.50 0 0.0 0 0 0
119
Sharvesh Karthik
(San Diego2)
1 1 3.0 19 0 6.33 0 0.0 0 0 0
120
Mark Holder
(Caribbean)
4 4 9.0 58 0 6.44 0 0.0 0 0 0
121
Anantha Ravikiran
(Hollywood1)
2 1 2.0 15 0 7.50 0 0.0 0 0 0
122
Marlon Fernando
(Santa Barbara)
2 1 1.0 8 0 8.00 0 0.0 0 0 0
123 1 1 3.2 28 0 8.40 0 0.0 0 0 0
124
Pratik Desai
(San Diego2)
1 1 4.0 34 0 8.50 0 0.0 0 0 0
125
Mehul Dave
(United)
4 4 11.0 94 0 8.55 0 0.0 0 0 0
126
THUSITHA DeSilva
(Caribbean)
1 1 1.0 9 0 9.00 0 0.0 0 0 0
127
Taskeen Mozafar
(Hollywood1)
1 1 4.0 36 0 9.00 0 0.0 0 0 0
128
Mir Alavi
(Hollywood1)
2 2 4.0 36 0 9.00 0 0.0 0 0 0
129
Richard Andrews
(Caribbean)
3 1 1.0 9 0 9.00 0 0.0 0 0 0
130
Siddarth Jain
(Hollywood1)
3 2 5.0 46 0 9.20 0 0.0 0 0 0
131
Arpit Choudhary
(San Diego2)
6 1 1.1 11 0 9.43 0 0.0 0 0 0
132
Shardul Vijay
(Hollywood1)
2 1 4.0 46 0 11.50 0 0.0 0 0 0
133 2 1 0.2 4 0 12.00 0 0.0 0 0 0
134 5 1 1.0 12 0 12.00 0 0.0 0 0 0
135
Sankett Deshpande
(Hollywood1)
1 1 0.1 2 0 12.00 0 0.0 0 0 0
136 5 4 5.1 64 0 12.39 0 0.0 0 0 0
137
Abir Ghosh
(Hollywood1)
4 2 3.0 39 0 13.00 0 0.0 0 0 0
138
CHARITHA PARANAVITHANA
(Santa Barbara)
1 1 1.0 14 0 14.00 0 0.0 0 0 0
139 5 2 2.0 29 0 14.50 0 0.0 0 0 0
140
Prabashitha Caldera
(Santa Barbara)
6 1 1.0 19 0 19.00 0 0.0 0 0 0
141
Mahmud Reyaz
(Cosmos)
3 1 1.0 19 0 19.00 0 0.0 0 0 0
142
Aninda Das
(Hollywood1)
1 1 1.0 20 0 20.00 0 0.0 0 0 0
143 6 1 1.0 21 0 21.00 0 0.0 0 0 0
144 1 1 1.0 22 0 22.00 0 0.0 0 0 0